PROFIL ABSOLVENTA

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Všeobecné vzdělávání navazuje na vzdělávání na základní škole podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zahrnuje tyto vzdělávací oblasti: vzdělávání a komunikace v českém jazyce, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání a vzdělávání pro zdraví.

 

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE

rozvíjí a doplňuje vzdělání žáků v českém jazyce na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou tak, aby žáci dokázali psát a mluvit kultivovaně, aby byli schopni používat jazyk jako spolehlivý nástroj svého myšlení i komunikace (sdělování) s jinými lidmi. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, doplňují znalosti mluvnice českého jazyka a zlepšují své slohové dovednosti. Rozvíjejí se také jejich osobnostní a sociální kompetence. Rovněž se učí vnímat jazyk jako nositele umění a krásy, a to především v uměleckých textech. Součástí českého jazyka je i budování mediální gramotnosti žáků, která je založena na poznatcích o jazyce a publicistice. Mediální gramotnost znamená schopnost žáků zaujímat kritický přístup k mediálním obsahům, schopnost rozeznat způsoby práce jednotlivých masových médií (tisk, televize, rozhlas) a učí je odolávat mediálnímu ovlivňování.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

připravuje žáky na život v multikulturní společnosti (společnost složená z různorodých skupin a komunit), na komunikaci s lidmi hovořícími cizími jazyky, učí je kriticky využívat cizojazyčné zdroje pro jejich soukromý a hlavně i pro profesní život. Rozšiřuje jejich znalosti o světě a o kultuře jiných národů. Učí žáky vnímat zvláštnosti myšlení, vyjadřování a chování příslušníků jiných národů a reagovat na ně, tyto zvláštnosti náležitě tolerovat a oceňovat.

Vede žáky k celoživotnímu jazykovému vzdělávání a zdokonalování, které je jednou ze základních potřeb člověka dnešní doby.

Žáci se ve výuce setkají minimálně s jedním cizím jazykem a naváží v něm na to, co si již osvojili v základním vzdělání. V některých oborech půjde i o druhý cizí jazyk, který si žáci osvojí na nižší úrovni.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

připravuje žáky na soukromý a hlavně veřejný aktivní a odpovědný život. Vede je k hlubšímu pochopení světa: k porozumění společnosti, v níž žijí, a politice – v jejích projevech na domácí půdě i v zahraničí. Kultivuje historické a právní vědomí žáků a rozvíjí jejich vnímání, rozlišování a posuzování dobra, zla, práva a morálky. Žáci se učí rozumět zásadám a principům demokracie, jejímu chápání lidských práv a uvědomovat si také problémy demokracie v současnosti – v době globalizace. Jsou vedeni ke kritické toleranci, ke kritickému myšlení, k tomu, aby se zbavovali předsudků vůči jiným lidem, komunitám nebo sociálním skupinám. Usiluje se o to, aby si žáci vážili života, materiálních i duchovních hodnot, vytvořených v dnešní době i v dobách minulých.

Společenskovědní vzdělávání se podílí významnou měrou na budování mediální gramotnosti žáků, tzn. vede je k tomu, aby byli schopni odolávat mediální manipulaci a vhodně využívat masová média pro svou zábavu i poučení.

 

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

učí žáky hlouběji rozumět jevům, dějům, principům a zákonům vybraných oblastí živé i neživé přírody. Skládá se ze tří složek – fyzikální, chemické, biologické a ekologické.

Směřuje k tomu, aby žáci spolehlivě využívali přírodovědných znalostí a dovedností jak v soukromé sféře, tak hlavně v jejich budoucí profesi. V technických oborech je připravuje na možnost dalšího celoživotního vzdělávání, založeného na přírodovědných nebo technických vědních disciplínách. Vede je k odpovědnosti a k jednání podle zásad udržitelného rozvoje.

V jednotlivých oborech vzdělání jsou rozdílné nároky na jednotlivé složky přírodovědného vzdělávání, takže jsou zpracovány různé jeho varianty pro vzdělávání fyzikální (celkem 3 varianty) a chemické (2 varianty). Škola zvolí pro tvorbu školního vzdělávacího programu tu variantu vzdělávání, která je uvedena v poznámkách v rámcovém rozvržení obsahů vzdělání příslušného RVP. Může volit i variantu náročnější, méně náročná varianta, než obor vzdělání vyžaduje, není přípustná.

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

má v odborném školství dvojí funkci: rozvíjí na náležitou středoškolskou úroveň matematické kompetence (tj. vědomosti, dovednosti, návyky a postoje) pro uplatnění v praktickém soukromém životě, ale také poskytuje matematické poznatky jako nástroje pro osvojení vědomostí a dovedností v odborné složce vzdělávání. Rovněž učí žáky myslet, řešit náročnější problémy, rozvíjí nástroje jejich finanční gramotnosti (tj. schopnosti uvážlivě, výhodně, odpovědně a realisticky nakládat se svými finančními prostředky).

Matematické kompetence jsou v neposlední řadě nezanedbatelným předpokladem pro rekvalifikaci a celoživotní vzdělávání.

Základ středoškolského matematického vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je uveden v RVP příslušného oboru vzdělání, může škola doplnit tak, aby to odpovídalo jejím specifickým záměrům, koncepci daného ŠVP a potřebám jejích žáků jak v profesi, pro niž se připravují, tak i v nárocích dalšího vzdělávaní.

 

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

výrazně kultivuje osobnost žáků, učí je rozumět kráse v nejrůznějších jejích podobách – od krásy živé přírody, neživé přírody až po krásu v umění a v užitém umění, včetně krásy techniky a kulturní krajiny. Rozvíjí kladný vztah žáků k materiálním a duchovním hodnotám, k lidské práci a k talentu v nich obsaženým. V neposlední řadě učí žáky rozlišovat a oceňovat skutečné a hodnotné umění od konzumního braku a nehodnotné produkce různých masových médií.

Základem obsahů vzdělávání je především slovesné umění; žáci se učí interpretovat literární texty různých žánrů (vyjadřovat se o svých prožitcích, o obsahu a formě, o různých souvislostech textů), včetně vybraných děl náročnějších, tvořících součást klasického fondu domácí literatury i literatury světové.

Jiné složky umění zařazuje škola do obsahů ŠVP v různém rozsahu a obsahu podle svých specifických záměrů a rovněž v souvislosti s daným oborem vzdělání.

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

má co nejvíce rozvinout a podpořit takové postoje a jednání žáků, které povedou ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za zdraví.

Významnou složkou tohoto rámce je vlastní tělesná výchova, která směřuje k pozitivnímu prožívání pohybu i sportování a kultivuje projevy žáků v této oblasti.

Žáci se učí náležitě vnímat a respektovat potřeby svého těla v jeho tělesné, duševní a sociální jednotě a rozumět tomu, jak působí výživa, životní prostředí, hygiena, pohybové aktivity, kladné city, nepříjemné prožitky, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy atp. na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem a proti médii prosazovanému kultu krásného těla, který mnohdy ohrožuje zdraví mladých lidí.

Rovněž ochrana lidí za mimořádných situací a první pomoc jsou důležitými obsahy této složky vzdělávání. Žáci se učí cílevědomě pečovat o bezpečnost při každé své činnosti být odpovědný za své jednání.

VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

má naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti).

Dále se žáci naučí efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí internetu.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále rozšiřováno jednak podle specifik oboru, v němž je žák připravován, jednak podle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií apod.

 

EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

má rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku.

Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní. Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.

Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.

APLIKOVANÁ BIOLOGIE

Cílem obsahového okruhu je prohloubit a doplnit učivo přírodovědné oblasti. Okruh poskytuje žákům poznatky o nebuněčných formách života, bakteriích a sinicích, houbách a lišejnících, rostlinách, živočiších a o dědivosti a proměnlivosti organismů. Hlubší biologické poznatky umožňují organismy lépe poznávat, pečovat o ně a chránit je. Tento okruh vychovává žáky k citu pro práci s biologickým materiálem, k systematické, důsledné a přesné práci. Žáci si prohlubují dovednosti práce s lupou a mikroskopem, připravují preparáty, provádějí jednoduché experimenty a řeší úlohy z praxe. Při určování rostlin a živočichů používají atlasy a klíče. Vzdělávání směřuje k prohloubení kladného vztahu k přírodě a životu, k uvědomění si významu zdravého životního stylu. V rámci aplikované mikrobiologie a parazitologie získají žáci přehled o metodikách používaných v laboratorní diagnostice mikroskopické, sérologické, virologické a bakteriologické.

 

DOPRAVA V ZEMĚDĚLSTVÍ

Obsahový okruh seznamuje žáky s manipulací a dopravou v zemědělství a s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienou práce a s otázkami požární prevence. Žáci projdou výukou a výcvikem v řízení motorových vozidel dle platných předpisů pro získání řidičského oprávnění skupiny B. Žáci se tedy naučí řídit osobní automobil, provádět jeho základní údržbu a rozeznat základní možné závady a poruchy.

 

CHOV ZVÍŘAT

Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a dovednosti týkající se chovu zvířat a navazuje na poznatky získané v rámci přírodovědného vzdělávání a okruhu aplikovaná biologie. Učivo umožňuje pochopit vzájemně se podmiňující souvislosti mezi živočišným organismem a prostředím a vytváří předpoklady pro další veterinární vzdělávání. Cílem je připravit odborného pracovníka chápajícího biologickou podstatu chovu zvířat na jedné straně, technickou vybavenost, ekonomické a ekologické aspekty na straně druhé. Učivo poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro volbu vhodných provozních opatření. Výuka směřuje k moderním zásadám chovatelství a k respektování a naplňování legislativních předpisů a doporučení vztahujících se k chovu zvířat (např. ochrany zvířat proti týrání).

V tematickém celku anatomie a fyziologie živočichů žáci získají poznatky o poloze, tvaru, složení a funkcích jednotlivých orgánů a vzájemných funkčních souvislostech orgánových soustav a o možnostech adaptace a ovlivňování fyziologických schopností. Žáci se dále učí určovat a charakterizovat významná plemena zvířat, popsat a charakterizovat užitkové vlastnosti, volit metody plemenitby, způsoby označování a evidence hospodářských zvířat, vysvětlit význam jednotlivých živin pro výživu zvířat, rozpoznat a charakterizovat druhy krmiv a navrhovat je pro krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat, posuzovat jejich zdravotní stav, navrhovat preventivní opatření a hodnotit výsledky živočišné produkce.

VETERINÁRNÍ PREVENCE

Obsahový okruh představuje významnou část vzdělávání oboru veterinářství. Okruh poskytuje základní poznatky o vzniku, vývoji, šíření, léčbě a prevenci významných nemocí zvířat. Žáci se seznámí se základními chirurgickými a ortopedickými zákroky u zvířat, formou praktických cvičení si osvojí konkrétní zákroky léčebně preventivní péče u jednotlivých onemocnění. Získají přiměřené vědomosti a dovednosti při poznávání základních patologických procesů v organismu zvířat, formou praktických cvičení se seznámí s konkrétními patologickými projevy jednotlivých nemocí. Okruh poskytuje poznatky o lécích a léčivech používaných ve veterinární praxi a o způsobech jejich aplikace, o skladování a uchovávání léků, které jsou v kompetenci středních veterinárních pracovníků. Žáci si rozšíří teoretické poznatky o plodnosti a reprodukci zvířat získané v okruhu chov zvířat, seznámí se s prevencí neplodnosti, s prevencí onemocnění plemenic v období březosti, před porodem a po porodu a s prevencí onemocnění mláďat po narození. Získají vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování porodnické pomoci při normálních a jednodušších nepravidelných porodech zvířat. Okruh vytváří předpoklady pro provádění standardních laboratorních metodik.

HYGIENA A ZÁKLADY TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Obsahový okruh navazuje na vědomosti a dovednosti získané v rámci přírodovědného vzdělávání, aplikované biologie a dalších odborných okruhů a připravuje žáky pro zajištění produkce bezpečných potravin, vykonávání veterinární péče a ochrany zdraví lidí a zvířat před nemocemi způsobovanými závadnými potravinami, krmivy a surovinami živočišného původu. Žáci také získají poznatky o nákupu a přepravě jatečných zvířat, o veterinární prohlídce masa a orgánů a o technologii opracování jatečných zvířat, včetně drůbeže, lovné zvěře a ryb. Seznámí se s principy technologií zpracování mléka, vajec a medu a se zajištěním hygieny a sanitace při zpracování živočišných produktů.

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

Veterinářství

  • Kód oboru: 43-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Veterinářství a veterinární prevence (Kód: 43)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat a organizovat pracovní činnosti v chovech zvířat, zacházet se zvířaty, realizovat preventivní opatření pro zabezpečení jejich zdraví, odebírat, laboratorně vyšetřovat a připravovat sperma zvířat k inseminaci, asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích, pomáhat při podávání léčiv, zjišťovat březost, vést normální porody, ošetřovat matku a mláďata po porodu, provádět speciální činnosti v chovech zvířat (např. úprava paznehtů a kopyt, ošetřování a obvazování ran, odčervování zvířat, kastrace samců hospodářských zvířat, očkování zvířat), aplikovat vhodné postupy při veterinárně hygienické prohlídce jatečných zvířat, vyšetřování masa na jatkách a při domácích porážkách, při vyšetřování masných výrobků, mléka, mléčných výrobků, vajec a ryb, odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření a provádět základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu, využívat moderní přístroje, posuzovat úroveň hygieny a sanitace na jatkách a v provozech potravinářského průmyslu, posuzovat ekonomické ukazatele chovu zvířat a vyvozovat vhodná opatření, využívat základní poznatky z ekonomiky, např. při nákupech zdravotnických materiálů, vést příslušné záznamy a dokumentaci, řídit motorová vozidla skupiny B.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní jako veterinární technici (veterinární asistenti) při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti ve státní správě, v podnicích a institucích. Jedná se o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Absolventi se mohou také uplatnit v chovech hospodářských a exotických zvířat, při zpracování živočišných produktů, v laboratořích, při výrobě a distribuci krmiv, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu, ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem a ve státní správě obecně. Mohou také samostatně podnikat. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve školním roce 2019/2020 se budou na naší škole konat Dny otevřených dveří v těchto termínech:

26. listopadu 2019

10. prosince 2019

21. ledna 2020

25. února 2020

a to vždy od 15:00 do 17:00

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno pro všechny studenty na dny 31. října 2019 a 1. listopadu 2019

ISIC KARTY

Oznamujeme těm, kteří si objednali a zaplatili ve škole karty ISIC, že karty již dorazily a je možno si je vyzvednout v kabinetě Mgr. Miloše Hudce na budově A.

Časový plán ústní maturitní zkoušky

Na stránce Maturitní zkoušky podzim 2019 byl zveřejněn časový rozpis ústních maturitních zkoušek na středu 18. září 2019.

Pokyny k zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení vyučování ve školním roce 2019/2020 je v pondělí 2. září 2019.

Třída 1. A zahájí školní rok v 08.30 hodin v učebně B 108.

Ostatní třídy zahájí školní rok v 09.00 hodin v následujících učebnách:
2. A – učebna B 209
3. A – učebna B 207
4. A – učebna B 109

Maturitní zkoušky podzim 2019

Na našich stránkách jsou zveřejněny termíny maturitních zkoušek podzim 2019.

Detaily hledejte ZDE.