Školská rada

Školská rada TRIVIS – Střední školy veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o. je zřízena podle § 167 Zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

V podmínkách TRIVIS – Střední školy veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o. zřídil Školskou radu podle § 167 odst. 2 ředitel školy, který rozhodl, že tato Školská rada bude mít 4 členy.

Složení školské rady

Předsedkyně

 • MVDr. Eva LABOROVÁ

Členové

 • Květa MUSILOVÁ (zástupkyně z řad zákonných zástupců)
 • Ing. Helena SOKOLOVÁ (zástupkyně z řad učitelů)
 • Kateřina HORKÁ (zástupkyně z řad žáků)

Právem Školské rady je:

 • Vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 • Schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvalovat Školní řád a Stipendijní řád a navrhuje jejich změny.
 • Schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Projednávat návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřovat se k  rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Projednávat inspekční zprávy České školní inspekce.
 • Projednávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada na svém zasedání  projednala: