O škole

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

V souladu se vzdělávací koncepcí a posláním firmy TRIVIS, a. s., Praha, bude rozšířena výuka v oboru Veterinářství o předmět Integrovaný záchranný systém, který více propojí obor Veterinářství se zaměřením škol TRIVIS.

Škola poskytuje vzdělávání v těchto oborech:

  • 43-41-M/01  Veterinářství – čtyřletá denní forma vzdělávání pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, je ukončena maturitní zkouškou.
  • 43-41-M/01  Veterinářství – forma kurzu v délce 1,5 roku, vzdělávání ve vybraných vyučovacích předmětech formou konzultačních hodin a e-learningu, zakončené maturitní zkouškou ze zvoleného vyučovacího předmětu podle §113 zákona č. 561/2004 Sb.

Úspěšné dokončení vzdělávání na střední škole veterinární dává absolventům možnost uplatnění např. v chovatelských zařízeních, ve veterinárních ambulancích, v potravinářských provozech i ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozicích středního managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách.