Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Č.j.: 2/T-VET/2021

Brno 25.01.2021

SMĚRNICE

ředitele školy

upravující přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 

     V souladu s ust. §§ 20 a 59 až 60g  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, §§ 1 až 3 a 12 až 15 vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších  předpisů, a Opatřením obecné povahy, vydané MŠMT, čj.: MSMT-43073/2020-3, 5. ledna 2021,

vydávám

tuto směrnici, kterou se upravuje organizace prvního kola přijímacího řízení a stanoví:

a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

  I.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Dnem zveřejnění této směrnice vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání: 43-41-M/01 Veterinářství, forma vzdělávání: 4-letá denní.

 

 II.

Obsah a harmonogram přijímacího řízení

a) V termínu do 1. března 2021 musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče, případně zletilý uchazeč (nebo jiná osoba na základě plné moci) podat přihlášku ke vzdělávání řediteli střední školy. Přihláška uchazeče musí být doručena na předepsaném tiskopisu, potvrzeny základní školou(včetně hodnocení jednotlivých pololetí s uvedeným průměrem), ze které se žák hlásí a opatřeny lékařským potvrzením. Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou ke školnímu přijímacímu testu, nejpozději 14 dní před jeho konáním. Pozvánka bude obsahovat veškeré  potřebné informace.

b) Na základě rozhodnutí ředitele školy bude v letošním školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou, a to z biologie a základů obecné chemie, formou písemného testu, v délce 70 minut.

c) V testu budou otázky jak uzavřeného, tak i otevřeného typu. Obsah a forma testu bude odpovídat požadavkům rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

d) Školní přijímací zkouška se bude konat dne 15. dubna 2021, což je hlavní termín, v budově střední školy v Brně, Dukelská třída 467/65. Pro ty uchazeče, kteří se z různých důvodů v tento den ke zkoušce nedostaví, je stanoven druhý (náhradní) termín na den 22. dubna 2021 (místo konání tamtéž).

e) O  výsledku přijímacího řízení   (přijetí/nepřijetí)  budou  uchazeči  a  jejich  zákonní   zástupci informováni (v souladu s Opatřením obecné povahy, vydané MŠMT) dne 28. dubna 2021. Seznam přijatých uchazečů, vedených  pod registračním číslem, bude vyvěšen na vnější stěně budovy školy tak, aby byl čitelný z veřejně přístupného místa, a dále zveřejněn na webových stránkách školy (www.trivisveterinabrno.cz), v sekci „Aktuality“.

 

III.

Jednotná kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium

     Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě bodového hodnocení, které vychází z výsledků:

a) školní přijímací zkoušky

b) vzdělávání na základní škole za I. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Z toho za test max. 60 bodů, za vzdělání na základní škole za I. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky max. 25 bodů  a  za výsledky vzdělávání na základní škole za I. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky max. 15 bodů. S odvoláním na § 1 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších  předpisů, výsledky vzdělávání na základní škole za II. pololetí  školního roku 2019/2020 nelze hodnotit.

V případě rovnosti bodů, dosažených za test a výsledků vzdělávání na základní škole za I. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za I. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, bude rozhodováno dle těchto kritérií:

 •   v 1. pořadí – vyšší počet bodů za test
 • ve 2. pořadí – vyšší počet bodů za výsledky vzdělávání na základní škole za I. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky
 • ve 3. pořadí – nižší součet známek z přírodovědných předmětů za výsledky vzdělávání na základní škole za I. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky

Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče není stanoven.      

 

IV.

Bodové hodnocení průměru známek

     Dosažené výsledky vzdělávání na základní škole budou bodově ohodnoceny následovně:

a) za I. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky

Průměr známek:

do 1,50 – 25 bodů

do 1,70 – 20 bodů

do 1,90 – 15 bodů

do 2,10 – 10 bodů

do 2,50 – 5 bodů

 

b) za I. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

Průměr známek:

do 1,50 – 15 bodů

do 1,60 – 12 bodů

do 1,70 –   9 bodů

do 1,80 –  6 bodů

do 2,00 –  3 body

 

V.

Podmínky přijímání osob, které nejsou občany Evropské unie

 

a) Osoba, která není občanem Evropské unie (dále jen „cizinec“), se může za podmínek stanovených školským zákonem stát žákem školy, pokud řediteli školy prokáže nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

b) Cizinci, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na jeho žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

c) Cizinec, jako uchazeč o vzdělávání, prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností rozhovorem, který se bude skládat ze dvou částí:

– v první části rozhovoru cizinec popíše svůj zájem o studium v České republice a speciálně na střední škole TRIVIS – Střední škole veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

max. počet získaných bodů – 30

– druhá část rozhovoru s cizincem bude  zaměřena na obecný přehled znalostí z přírodovědné oblasti (chemie, biologie)

max. počet získaných bodů – 30

 

VI.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání

     Dle předpokladu bude do oboru vzdělávání: 43-41-M/01 Veterinářství, forma vzdělávání: 4-letá denní, přijímáno 30 uchazečů.

 

VII.

Výhrada rozhodnutí ředitele školy

     V souladu s článkem IV. Opatření obecné povahy, vydané MŠMT, čj.: MSMT-43073/2020-3, dne 05. ledna 2021, si ředitel školy vyhrazuje právo rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do výše uvedeného oboru vzdělávání a výše uvedené formy vzdělávání. Rozhodne-li ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 08. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021, ji sdělí všem uchazečům o vzdělávání na dané střední škole.

 

VIII.

Další informace k přijímacímu řízení

 

     Součástí přihlášky ke vzdělávání uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

     V případě nenaplnění kvóty počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení bude v přiměřené době vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení.

 

Mgr. Milan Čermák

ředitel školy

 

 

Tematické okruhy z biologie a základů obecné chemie k přijímacím zkouškám na šk. r. 2021/2022

BIOLOGIE

 • Buňka
 • Viry a bakterie
 • Houby, plísně
 • Výtrusné a semenné rostliny
 • Orgánové soustavy živočichů
 • Strunatci
 • Biologie člověka

ZÁKLADY OBECNÉ CHEMIE

 • Anorganické názvosloví
 • Směsi a chemické látky
 • Atom
 • Chemické reakce