Denní studium

Kód oboru: 43-41-M/01 Veterinářství

Forma studia: čtyřleté denní studium

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa.  Absolvent může pracovat také jako laborant nebo zemědělský technik – zootechnik v chovech hospodářských zvířat. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb, jako samostatný podnikatel apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

 

Profil absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.

 

Klíčové kompetence

Kompetence k učení: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání.

Kompetence k řešení problémů: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy.

Komunikativní kompetence: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích.

Personální a sociální kompetence: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů.

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury.

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení.

Matematické kompetence:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi.

 

Odborné kompetence

Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat, tzn. aby absolventi:

 • kontrolovali dodržování zoohygienických podmínek v chovech zvířat
 • při práci se zvířaty uplatňovali kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečovali pohodu zvířat (welfare)
 •  navrhovali vhodné technologické postupy pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat
 • prováděli a organizovali odchov a chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat včetně zvířat laboratorních a pokusných
 • zajišťovali plemenářskou práci v chovech zvířat
 • připravovali, ošetřovali a hodnotili pastevní porosty, organizovali pastvu
 • prováděli údržbu motorových vozidel skupiny B
 • odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B

Vykonávat a organizovat veterinární činnosti, tzn. aby absolventi:

 • asistovali při veterinárních zákrocích v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních
 • asistovali při aplikaci léčiv a veterinárních přípravků
 • léčili nemocná a zraněná zvířata pod vedením veterinárního lékaře
 • odebírali biologické vzorky a prováděli dílčí vyšetření
 • zabezpečovali inseminaci, odebírali a vhodnými metodami vyšetřovali sperma
 • ovládali metody zjišťování březosti, vedli porod a ošetřovali zvířata po porodu
 • zajišťovali desinfekci, dezinsekci a deratizaci

Vykonávat veterinární dozor a zabezpečovat hygienické požadavky při zpracování produktů živočišného původu, tzn. aby absolventi:

 • zabezpečovali veterinární prohlídku jatečných zvířat a vyšetřování masa na jatkách a při domácích porážkách
 • hodnotili hygienické podmínky a zabezpečovali hygienické požadavky při získávání a zpracování surovin živočišného původu
 • zabezpečovali veterinární péči a ochranu zdraví lidí a zvířat před nemocemi způsobovanými závadnými potravinami, krmivy a surovinami živočišného původu
 • vykonávali posuzovatelskou a hodnotitelskou činnost při nákupu jatečných zvířat
 • odebírali vzorky a prováděli základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu
 • zajišťovali hygienu a sanitaci potravinářských provozů

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
 • znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

 • chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
 • dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
 • zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
 • efektivně hospodařili s finančními prostředky
 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí