Školská rada

Školská rada TRIVIS – Střední školy veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o. je zřízena podle § 167 Zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

V podmínkách TRIVIS – Střední školy veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o. zřídil Školskou radu podle § 167 odst. 2 ředitel školy, který rozhodl, že tato Školská rada bude složena ze 4 členů včetně jejího předsedy Ing. Martina Klimeše.

Právem Školské rady je:

  • Vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvalovat Školní řád a Stipendijní řád a navrhuje jejich změny.
  • Schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • Podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednávat návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřovat se k  rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednávat inspekční zprávy České školní inspekce.
  • Projednávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.