Denní studium

43-41-M/01 Veterinářství

Čtyřleté denní studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Učební plán platný od 1. září 2018

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Označení předmětu Počet týdenních hodin podle ŠVP Počet hodin týdně v ročníku
1. 2. 3. 4.
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Jazykové a estetické vzdělávání   24
Český jazyk a literatura ČJL 13 3 3 3 4
Cizí jazyk (Anglický/Německý jazyk) ANJ 11 3 3 3 2
Společenskovědní vzdělávání   5
Základy společenských věd ZSV 5 2 2 1 0
Přírodovědné vzdělávání a aplikovaná biologie   22
Fyzika FYZ 2 2 0 0 0
Biologie BIO 9 3 2 2 2
Chemie CHE 9 3 3 2 1
Biochemie BCH 2 0 0 1 1
Matematické vzdělávání   11
Matematika MAT 11 3 3 3 2
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích   4
Informační a komunikační technologie IKT 4 2 1 1 0
Vzdělávání pro zdraví   8
Tělesná výchova TEV 8 2 2 2 2
Ekonomické vzdělávání   3
Ekonomika EKO 3 0 2 1 0
Chov zvířat a doprava v zemědělství   17
Anatomie a fyziologie zvířat ANF 7 4 3 0 0
Chov zvířat CHZ 8 2 2 2 2
Výživa a dietetika zvířat VDZ 2 0 0 1 1
Veterinární prevence   19
Mikrobiologie a parazitologie MIK 5 0 2 3 0
Reprodukce zvířat REP 2 0 0 0 2
Nemoci zvířat NEZ 5 0 0 2 3
Laboratorní technika LT 4 0 1 1 2
Biologická technika BT 1 0 1 0 0
Instrumentář INS 2 0 1 1 0
Hygiena a technologie zpracování živočišných produktů   7
Hygiena a technologie potravin HTP 7 0 3 2 2
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY   6
Seminář z Matematiky/Anglického jazyka MATs/ANJs 2 0 0 0 2
Seminář z Biologie BIOs (2) 0 0 0 (2)
Seminář z Chemie CHEs (2) 0 0 0 (2)
Seminář z Chovu zvířat CHZs (2) 0 0 0 (2)
Seminář z Hygieny a technologie potravin HTPs (2) 0 0 0 (2)
CELKEM   126 29 34 31 32
Praxe odborná / individuální
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY   4
Kynologie KYN 1 1 0 0 0
Dermatokosmetologie DEK 2 0 1 1 0
Řízení motorových vozidel (řidičská skupina B) 1 0 0 1 0