PROFIL ABSOLVENTA

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Všeobecné vzdělávání navazuje na vzdělávání na základní škole podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zahrnuje tyto vzdělávací oblasti: vzdělávání a komunikace v českém jazyce, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání a vzdělávání pro zdraví.

 

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE

rozvíjí a doplňuje vzdělání žáků v českém jazyce na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou tak, aby žáci dokázali psát a mluvit kultivovaně, aby byli schopni používat jazyk jako spolehlivý nástroj svého myšlení i komunikace (sdělování) s jinými lidmi. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, doplňují znalosti mluvnice českého jazyka a zlepšují své slohové dovednosti. Rozvíjejí se také jejich osobnostní a sociální kompetence. Rovněž se učí vnímat jazyk jako nositele umění a krásy, a to především v uměleckých textech. Součástí českého jazyka je i budování mediální gramotnosti žáků, která je založena na poznatcích o jazyce a publicistice. Mediální gramotnost znamená schopnost žáků zaujímat kritický přístup k mediálním obsahům, schopnost rozeznat způsoby práce jednotlivých masových médií (tisk, televize, rozhlas) a učí je odolávat mediálnímu ovlivňování.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

připravuje žáky na život v multikulturní společnosti (společnost složená z různorodých skupin a komunit), na komunikaci s lidmi hovořícími cizími jazyky, učí je kriticky využívat cizojazyčné zdroje pro jejich soukromý a hlavně i pro profesní život. Rozšiřuje jejich znalosti o světě a o kultuře jiných národů. Učí žáky vnímat zvláštnosti myšlení, vyjadřování a chování příslušníků jiných národů a reagovat na ně, tyto zvláštnosti náležitě tolerovat a oceňovat.

Vede žáky k celoživotnímu jazykovému vzdělávání a zdokonalování, které je jednou ze základních potřeb člověka dnešní doby.

Žáci se ve výuce setkají minimálně s jedním cizím jazykem a naváží v něm na to, co si již osvojili v základním vzdělání. V některých oborech půjde i o druhý cizí jazyk, který si žáci osvojí na nižší úrovni.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

připravuje žáky na soukromý a hlavně veřejný aktivní a odpovědný život. Vede je k hlubšímu pochopení světa: k porozumění společnosti, v níž žijí, a politice – v jejích projevech na domácí půdě i v zahraničí. Kultivuje historické a právní vědomí žáků a rozvíjí jejich vnímání, rozlišování a posuzování dobra, zla, práva a morálky. Žáci se učí rozumět zásadám a principům demokracie, jejímu chápání lidských práv a uvědomovat si také problémy demokracie v současnosti – v době globalizace. Jsou vedeni ke kritické toleranci, ke kritickému myšlení, k tomu, aby se zbavovali předsudků vůči jiným lidem, komunitám nebo sociálním skupinám. Usiluje se o to, aby si žáci vážili života, materiálních i duchovních hodnot, vytvořených v dnešní době i v dobách minulých.

Společenskovědní vzdělávání se podílí významnou měrou na budování mediální gramotnosti žáků, tzn. vede je k tomu, aby byli schopni odolávat mediální manipulaci a vhodně využívat masová média pro svou zábavu i poučení.

 

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

učí žáky hlouběji rozumět jevům, dějům, principům a zákonům vybraných oblastí živé i neživé přírody. Skládá se ze tří složek – fyzikální, chemické, biologické a ekologické.

Směřuje k tomu, aby žáci spolehlivě využívali přírodovědných znalostí a dovedností jak v soukromé sféře, tak hlavně v jejich budoucí profesi. V technických oborech je připravuje na možnost dalšího celoživotního vzdělávání, založeného na přírodovědných nebo technických vědních disciplínách. Vede je k odpovědnosti a k jednání podle zásad udržitelného rozvoje.

V jednotlivých oborech vzdělání jsou rozdílné nároky na jednotlivé složky přírodovědného vzdělávání, takže jsou zpracovány různé jeho varianty pro vzdělávání fyzikální (celkem 3 varianty) a chemické (2 varianty). Škola zvolí pro tvorbu školního vzdělávacího programu tu variantu vzdělávání, která je uvedena v poznámkách v rámcovém rozvržení obsahů vzdělání příslušného RVP. Může volit i variantu náročnější, méně náročná varianta, než obor vzdělání vyžaduje, není přípustná.

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

má v odborném školství dvojí funkci: rozvíjí na náležitou středoškolskou úroveň matematické kompetence (tj. vědomosti, dovednosti, návyky a postoje) pro uplatnění v praktickém soukromém životě, ale také poskytuje matematické poznatky jako nástroje pro osvojení vědomostí a dovedností v odborné složce vzdělávání. Rovněž učí žáky myslet, řešit náročnější problémy, rozvíjí nástroje jejich finanční gramotnosti (tj. schopnosti uvážlivě, výhodně, odpovědně a realisticky nakládat se svými finančními prostředky).

Matematické kompetence jsou v neposlední řadě nezanedbatelným předpokladem pro rekvalifikaci a celoživotní vzdělávání.

Základ středoškolského matematického vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je uveden v RVP příslušného oboru vzdělání, může škola doplnit tak, aby to odpovídalo jejím specifickým záměrům, koncepci daného ŠVP a potřebám jejích žáků jak v profesi, pro niž se připravují, tak i v nárocích dalšího vzdělávaní.

 

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

výrazně kultivuje osobnost žáků, učí je rozumět kráse v nejrůznějších jejích podobách – od krásy živé přírody, neživé přírody až po krásu v umění a v užitém umění, včetně krásy techniky a kulturní krajiny. Rozvíjí kladný vztah žáků k materiálním a duchovním hodnotám, k lidské práci a k talentu v nich obsaženým. V neposlední řadě učí žáky rozlišovat a oceňovat skutečné a hodnotné umění od konzumního braku a nehodnotné produkce různých masových médií.

Základem obsahů vzdělávání je především slovesné umění; žáci se učí interpretovat literární texty různých žánrů (vyjadřovat se o svých prožitcích, o obsahu a formě, o různých souvislostech textů), včetně vybraných děl náročnějších, tvořících součást klasického fondu domácí literatury i literatury světové.

Jiné složky umění zařazuje škola do obsahů ŠVP v různém rozsahu a obsahu podle svých specifických záměrů a rovněž v souvislosti s daným oborem vzdělání.

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

má co nejvíce rozvinout a podpořit takové postoje a jednání žáků, které povedou ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za zdraví.

Významnou složkou tohoto rámce je vlastní tělesná výchova, která směřuje k pozitivnímu prožívání pohybu i sportování a kultivuje projevy žáků v této oblasti.

Žáci se učí náležitě vnímat a respektovat potřeby svého těla v jeho tělesné, duševní a sociální jednotě a rozumět tomu, jak působí výživa, životní prostředí, hygiena, pohybové aktivity, kladné city, nepříjemné prožitky, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy atp. na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem a proti médii prosazovanému kultu krásného těla, který mnohdy ohrožuje zdraví mladých lidí.

Rovněž ochrana lidí za mimořádných situací a první pomoc jsou důležitými obsahy této složky vzdělávání. Žáci se učí cílevědomě pečovat o bezpečnost při každé své činnosti být odpovědný za své jednání.

VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

má naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti).

Dále se žáci naučí efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí internetu.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále rozšiřováno jednak podle specifik oboru, v němž je žák připravován, jednak podle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií apod.

 

EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

má rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku.

Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní. Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.

Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.

APLIKOVANÁ BIOLOGIE

Cílem obsahového okruhu je prohloubit a doplnit učivo přírodovědné oblasti. Okruh poskytuje žákům poznatky o nebuněčných formách života, bakteriích a sinicích, houbách a lišejnících, rostlinách, živočiších a o dědivosti a proměnlivosti organismů. Hlubší biologické poznatky umožňují organismy lépe poznávat, pečovat o ně a chránit je. Tento okruh vychovává žáky k citu pro práci s biologickým materiálem, k systematické, důsledné a přesné práci. Žáci si prohlubují dovednosti práce s lupou a mikroskopem, připravují preparáty, provádějí jednoduché experimenty a řeší úlohy z praxe. Při určování rostlin a živočichů používají atlasy a klíče. Vzdělávání směřuje k prohloubení kladného vztahu k přírodě a životu, k uvědomění si významu zdravého životního stylu. V rámci aplikované mikrobiologie a parazitologie získají žáci přehled o metodikách používaných v laboratorní diagnostice mikroskopické, sérologické, virologické a bakteriologické.

 

DOPRAVA V ZEMĚDĚLSTVÍ

Obsahový okruh seznamuje žáky s manipulací a dopravou v zemědělství a s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienou práce a s otázkami požární prevence. Žáci projdou výukou a výcvikem v řízení motorových vozidel dle platných předpisů pro získání řidičského oprávnění skupiny B. Žáci se tedy naučí řídit osobní automobil, provádět jeho základní údržbu a rozeznat základní možné závady a poruchy.

 

CHOV ZVÍŘAT

Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a dovednosti týkající se chovu zvířat a navazuje na poznatky získané v rámci přírodovědného vzdělávání a okruhu aplikovaná biologie. Učivo umožňuje pochopit vzájemně se podmiňující souvislosti mezi živočišným organismem a prostředím a vytváří předpoklady pro další veterinární vzdělávání. Cílem je připravit odborného pracovníka chápajícího biologickou podstatu chovu zvířat na jedné straně, technickou vybavenost, ekonomické a ekologické aspekty na straně druhé. Učivo poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro volbu vhodných provozních opatření. Výuka směřuje k moderním zásadám chovatelství a k respektování a naplňování legislativních předpisů a doporučení vztahujících se k chovu zvířat (např. ochrany zvířat proti týrání).

V tematickém celku anatomie a fyziologie živočichů žáci získají poznatky o poloze, tvaru, složení a funkcích jednotlivých orgánů a vzájemných funkčních souvislostech orgánových soustav a o možnostech adaptace a ovlivňování fyziologických schopností. Žáci se dále učí určovat a charakterizovat významná plemena zvířat, popsat a charakterizovat užitkové vlastnosti, volit metody plemenitby, způsoby označování a evidence hospodářských zvířat, vysvětlit význam jednotlivých živin pro výživu zvířat, rozpoznat a charakterizovat druhy krmiv a navrhovat je pro krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat, posuzovat jejich zdravotní stav, navrhovat preventivní opatření a hodnotit výsledky živočišné produkce.

VETERINÁRNÍ PREVENCE

Obsahový okruh představuje významnou část vzdělávání oboru veterinářství. Okruh poskytuje základní poznatky o vzniku, vývoji, šíření, léčbě a prevenci významných nemocí zvířat. Žáci se seznámí se základními chirurgickými a ortopedickými zákroky u zvířat, formou praktických cvičení si osvojí konkrétní zákroky léčebně preventivní péče u jednotlivých onemocnění. Získají přiměřené vědomosti a dovednosti při poznávání základních patologických procesů v organismu zvířat, formou praktických cvičení se seznámí s konkrétními patologickými projevy jednotlivých nemocí. Okruh poskytuje poznatky o lécích a léčivech používaných ve veterinární praxi a o způsobech jejich aplikace, o skladování a uchovávání léků, které jsou v kompetenci středních veterinárních pracovníků. Žáci si rozšíří teoretické poznatky o plodnosti a reprodukci zvířat získané v okruhu chov zvířat, seznámí se s prevencí neplodnosti, s prevencí onemocnění plemenic v období březosti, před porodem a po porodu a s prevencí onemocnění mláďat po narození. Získají vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování porodnické pomoci při normálních a jednodušších nepravidelných porodech zvířat. Okruh vytváří předpoklady pro provádění standardních laboratorních metodik.

HYGIENA A ZÁKLADY TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Obsahový okruh navazuje na vědomosti a dovednosti získané v rámci přírodovědného vzdělávání, aplikované biologie a dalších odborných okruhů a připravuje žáky pro zajištění produkce bezpečných potravin, vykonávání veterinární péče a ochrany zdraví lidí a zvířat před nemocemi způsobovanými závadnými potravinami, krmivy a surovinami živočišného původu. Žáci také získají poznatky o nákupu a přepravě jatečných zvířat, o veterinární prohlídce masa a orgánů a o technologii opracování jatečných zvířat, včetně drůbeže, lovné zvěře a ryb. Seznámí se s principy technologií zpracování mléka, vajec a medu a se zajištěním hygieny a sanitace při zpracování živočišných produktů.