Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Dokument Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete ZDE.

Závěrečné informace k přijímacímu řízení

Závěrečné informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 naleznete ZDE.

Ředitelské volno

Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků,

obracím se na vás se žádostí o aktivní účast při ustanovování nové školské rady, jelikož funkční období stávající školské rady zanedlouho skončí, a je nezbytné, v souladu s ustanovením § 167 školského zákona, zřídit školskou radu novou.

Zřizovatel zdejší školy stanovil, že školská rada bude mít 3 členy. Jednoho člena jmenuje on, po jednom členu zvolí pedagogičtí pracovníci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Za účelem obsazení volených míst ve školské radě jsem vyhlásil volby (viz níže).

Nezbytným předpokladem konání voleb je sestavení kandidátské listiny. Z tohoto důvodu byl vytvořen tiskopis (viz níže), na kterém můžete kandidáta (kandidáty) navrhnout.  Jelikož předpokládám, že zákonní zástupci nezletilých žáků se, až na výjimky, vzájemně neznají, vyzývám vás, abyste navrhli sami sebe za kandidáty tím, že  příslušný tiskopis vyplníte a do 25. dubna 2022 mi jej zašlete na e-mailovou adresu cermak@trivis.cz.

Další nezbytné informace Vám budou postupně sdělovány.

Věřím, že moje výzva bude mít kladnou odezvu a společnými silami volbu školské rady zvládneme.

Mgr. Milan Čermák v. r.
ředitel školy

 

Vyhlášení voleb do Školské rady
Návrh kandidáta na člena Školské rady

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Časový rozvrh konání písemných testů JPZ

Informace pro plátce školného

Upozorňuji všechny plátce školného, že do 31. ledna 2022 mají povinnost  zaplatit  školné za 2. pololetí školního roku 2021/2022, k čemuž se zavázali podpisem Smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání.

V Brně dne 21. ledna 2022.

                                                                              Mgr. Milan Čermák, ředitel  školy

Informace rodičům

Informace pro uchazeče o studium

   

Adaptační kurz

A jak to dopadlo?

Adaptační kurz, který žáci absolvovali společně s učiteli, naplnil naše očekávání. Bohatý animační program pod vedením profesionálů, pomohl k poznání a především k vzájemnému seznámení žáků a utužení kolektivu. Nejen žáci měli možnost poznat učitele mimo školní prostředí, ale i učitelé měli příležitost lépe poznat žáky, se kterými se budou setkávat po celé období studia.

Žáci si odnesli spoustu zážitků a nových kamarádství. Chladnému a deštivému počasí navzdory se vše vydařilo a všichni si to maximálně užili. Adaptační kurz si zpětně pochvalují a rádi by podobné akce absolvovali častěji.