Změna časů zvonění

Od 1. prosince 2021 dochází ke změně časového rozvrhu vyučovacích hodin – zkrácení polední přestávky na 30 minut.

Bližší detaily naleznete ZDE

Adaptační kurz

A jak to dopadlo?

Adaptační kurz, který žáci absolvovali společně s učiteli, naplnil naše očekávání. Bohatý animační program pod vedením profesionálů, pomohl k poznání a především k vzájemnému seznámení žáků a utužení kolektivu. Nejen žáci měli možnost poznat učitele mimo školní prostředí, ale i učitelé měli příležitost lépe poznat žáky, se kterými se budou setkávat po celé období studia.

Žáci si odnesli spoustu zážitků a nových kamarádství. Chladnému a deštivému počasí navzdory se vše vydařilo a všichni si to maximálně užili. Adaptační kurz si zpětně pochvalují a rádi by podobné akce absolvovali častěji.

 

Dny otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium i zákonné zástupce budoucích žáků na Dny otevřených dveří v naší škole. Budete si moci prohlédnout budovy školy, seznámíme vás s detaily studia a samozřejmě zodpovíme všechny vaše dotazy.

Dny otevřených dveří se budou konat v následujících termínech, vždy od 13.00 do 18.00 hodin:

12. listopadu 2021
9. prosince 2021
10. února 2022

Přijďte, rádi vás uvidíme.

Placení školného

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání – 20 000 Kč ročně
  • pro jedenapůlleté distanční/dálkové kurzy Veterinářství – 18 000 Kč za studium

Školné je splatné ve dvou splátkách – první polovina již při podpisu smlouvy o vzdělávání, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.

Školné se hradí:

a) přednostně bezhotovostní platbou, nebo převodem na bankovní účet školy  274903354/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo  smlouvy o studiu uvedené na titulní stránce,
b) v hotovosti pověřenému pracovníkovi školy, který plátci školného vydá doklad o přijetí příslušné finanční částky.

Nezaplacení školného do stanovených termínů splatnosti je považováno za hrubé porušení smlouvy. Nezaplacení školného ve stanovené době splatnosti bez toho, aniž by byly škole do patnácti dnů po splatnosti sděleny důvody nezaplacení, může být důvodem pro ukončení smluvního vztahu.

V odůvodněných a výjimečných případech může ředitel školy, po dohodě se žákem či zákonným zástupcem, rozhodnout o jiném způsobu platby školného, než stanovuje smlouva. Toto rozhodnutí se stává součástí smlouvy.

U plateb školného rozložených jinak, než je uvedeno ve smlouvě (měsíční, čtvrtletní splátky apod.), činí administrativní poplatek za zpracování přijaté splátky 50 Kč za každou takovou splátku.

Při pochybnosti o úhradě školného je povinnost doložit prokazatelně příslušné plnění na straně žáka (zákonného zástupce, jiného plátce školného), a to při jakémkoliv způsobu platby. K prokazatelnému doložení platby slouží ústřižek peněžní poukázky, výpis z bankovního účtu, nebo příjmový doklad z pokladny při platbě v hotovosti.

Doprava v okolí školy

V souvislosti s pokračující výstavbou velkého městského okruhu je od zahájení výstavby v pondělí 9. srpna 2021 do ukončení prací (předpoklad do 11. prosince 2021) vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na Tomkově náměstí.

Abyste se do školy dostali pohodlně, prostudujte si informace DPMB.