Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků,

obracím se na vás se žádostí o aktivní účast při ustanovování nové školské rady, jelikož funkční období stávající školské rady zanedlouho skončí, a je nezbytné, v souladu s ustanovením § 167 školského zákona, zřídit školskou radu novou.

Zřizovatel zdejší školy stanovil, že školská rada bude mít 3 členy. Jednoho člena jmenuje on, po jednom členu zvolí pedagogičtí pracovníci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Za účelem obsazení volených míst ve školské radě jsem vyhlásil volby (viz níže).

Nezbytným předpokladem konání voleb je sestavení kandidátské listiny. Z tohoto důvodu byl vytvořen tiskopis (viz níže), na kterém můžete kandidáta (kandidáty) navrhnout.  Jelikož předpokládám, že zákonní zástupci nezletilých žáků se, až na výjimky, vzájemně neznají, vyzývám vás, abyste navrhli sami sebe za kandidáty tím, že  příslušný tiskopis vyplníte a do 25. dubna 2022 mi jej zašlete na e-mailovou adresu cermak@trivis.cz.

Další nezbytné informace Vám budou postupně sdělovány.

Věřím, že moje výzva bude mít kladnou odezvu a společnými silami volbu školské rady zvládneme.

Mgr. Milan Čermák v. r.
ředitel školy

 

Vyhlášení voleb do Školské rady
Návrh kandidáta na člena Školské rady